Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Advantec Electronics B.V., verder aan te duiden als Advantec Electronics, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Advantec Electronics  overeengekomen worden.

1.2 Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Advantec Electronics een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Advantec Electronics een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Advantec Electronics niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Advantec Electronics het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Advantec Electronics niet, tenzij deze schriftelijk door Advantec Electronics zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Advantec Electronics een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Advantec Electronics niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Advantec Electronics gedane  aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Advantec Electronics met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Door Advantec Electronics verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
.
2.4 Advantec Electronics behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Advantec Electronics een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Advantec Electronics met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Advantec Electronics slechts voor zover zij door Advantec Electronics schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Advantec Electronics is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte  prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk
4.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het  overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer.

4.2 Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Advantec Electronics schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daar aan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Advantec Electronics.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's, exclusief btw en administratiekosten.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Advantec Electronics gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Advantec Electronics gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

Artikel 6. Reclames transportproblemen
6.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.
6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Advantec Electronics. Indien de beschadiging of onbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

6.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

6.4 Indien en voor zover de reclame door Advantec Electronics  gegrond wordt bevonden zal Advantec Electronics, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Advantec Electronics.

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen
7.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen.

7.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Advantec Electronics te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

7.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

7.4 Indien en voor zover de reclame door Advantec Electronics gegrond wordt bevonden zal Advantec Electronics, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

7.5 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Advantec Electronics.

7.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Advantec Electronics.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Advantec Electronics aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Advantec Electronics vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

8.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of  (invorderings)-kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

8.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Advantec Electronics, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende  wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.

8.5 Indien Advantec Electronics daartoe aanleiding ziet, kan Advantec Electronics nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.6 Bij nieuwe relaties worden de eerste drie opdrachten onder rembours geleverd waarvoor kosten in rekening gebracht zullen worden. Zolang Advantec Electronics geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours geleverd. Binnen de door Advantec Electronics toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Advantec Electronics tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

9.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Advantec Electronics, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Advantec Electronics heeft voldaan.

9.3 Ingeval Advantec Electronics de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Advantec Electronics op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10. Levertijd
10.1 Alle door Advantec Electronics genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Advantec Electronics bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de  voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Advantec Electronics schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

10.2 Overschrijding van de door Advantec Electronics opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 11. Levering
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Advantec Electronics. Advantec Electronics zal hiervoor kosten doorberekenen. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies,vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

11.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Advantec Electronics de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Advantec Electronics gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

11.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Transport
12.1 Advantec Electronics bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de verzender. Advantec Electronics is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Advantec Electronics zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien Advantec Electronics door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Advantec Electronics gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Advantec Electronics op betaling door de afnemer voor reeds door Advantec Electronics verrichtte prestaties, voordat sprake was van de  overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Advantec Electronics alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Advantec Electronics tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Advantec Electronics haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 14. Garantie
14.1 Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, garandeert Advantec Electronics de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Advantec Electronics naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Advantec Electronics. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Advantec Electronics. Gebreken dienen schriftelijk bij Advantec Electronics te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Advantec Electronics zijn gewijzigd of worden onderhouden.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Advantec Electronics vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.

14.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Advantec Electronics, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Advantec Electronics niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

14.5 Indien de goederen door Advantec Electronics van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke  garantievoorwaarden van de toeleverancier. Advantec Electronics zal de afnemer op zijn  verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

14.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Advantec Electronics in rekening worden gebracht.

14.7 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Advantec Electronics nader op te geven adres.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Advantec Electronics is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Advantec Electronics. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Advantec Electronics is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Advantec Electronics toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Advantec Electronics afgesloten verzekering.

15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Advantec Electronics geleverde goederen, is Advantec Electronics niet aansprakelijk.

15.4 De afnemer vrijwaart Advantec Electronics en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Advantec Electronics geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Advantec Electronics en/of door haar ingeschakelde derden.

15.5 De aansprakelijkheid van Advantec Electronics uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging
16.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Advantec Electronics goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

16.2 Advantec Electronics is in de 16.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Advantec Electronics verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

16.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 18. Algemeen
18.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle tussen partijen gesloten  overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Advantec Electronics, tenzij anders is overeengekomen.

19.3 Advantec Electronics is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Advantec Electronics B.V.

Adres
Logtenburg 12, NL-4841 PA Prinsenbeek
Tel.: +31 (0) 85 87 688 37
www.advantecelectronics.nl
verkoop@advantecelectronics.nl

Algemene Verkoopwaarden
gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda, onder nummer 17053537

Rekeningnummers
ABN/AMRO nr. 42.282.89.39

B.T.W. Nummer
NL-008088780B01

Datum
1 juni 2004

 

 

 

 

 

 

Downloads

Voorwaarden